Finance, bankovnictví

Stát

– vyměřovacím základem u státních pojištěnců, tj. osob, za které platí pojistné stát, je částka 2 900,- · osoby bez zdanitelných příjmů – vyměřovacím základem u osoby, která nemá příjmy ze zaměstnání, ze samostatně...

Zdravotní péče hrazená ze zdravotního pojištění

– ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci s cílem zachovat nebo zlepšit jeho zdravotní stav – ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá na území ČR; ze zdravotního pojištění se...

Plátci pojistného zdravotnío pojištění

· stát – stát platí pojistné prostřednictvím státního rozpočtu za dvě skupiny: a) za osoby, bez ohledu na příjem těchto osob (i v případě podnikání nebo zaměstnání) b) za osoby, které nemají příjmy z...

Vznik a zánik zdravotního pojištění

– zdravotní pojištění vzniká dnem: a) narozením, jde-li o osobu s trvalým pobytem na území ČR b) kdy se osoba bez trvalého pobytu na území ČR stala zaměstnancem c) získáním trvalého pobytu na území...

POJISTNÉ NA ZDRAV. POJIŠTENÍ A SOC. ZABEZPEČENÍ

Zdravotní pojištění zdravotní péče Právní úprava – zákon č. 592/1992 Sb. – Zákon o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (několikrát novelizován) – zákon č. 217/1996 Sb. – Úplné znění zákona o pojistném na všeobecné...

Členění finančních vztahů podle ekonomických sektorů

– základní subjekty financí představuje: 1. stát 2. orgány místní správy 3. podniky 4. peněžní ústavy 5. pojišťovny 6. státy, národní ekonomiky 7. obyvatelstvo – mezi těmito subjekty vznikají finanční vztahy při tvorbě, rozdělování...

Rozšířené členění financí

– rozšířené je i členění financí na: o veřejné finance o soukromé finance o finance domácností – tato členění vycházejí z existence dvou základních sektorů v tržní ekonomice a to veřejného a soukromého, který...

V širším pojetí

– zahrnují: · veřejné finance – spojené s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních fondů státu a orgánů místní správy · finance podniků – spojené s tvorbou, rozdělováním a používáním peněžních fondů v podnicích ·...