Finance, bankovnictví

NEPŘÍMÉ DANĚ

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Právní úprava – zákon č. 588/1992 Sb. – Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty, který vstoupil v platnost k 1. 1. 1993 – několikráte novelizován – úplné...

Sazba daně

– sazby jsou progresivně klouzavé Ostatní poznámky – rozhodující je den smrti zůstavitele, nikoliv den přiřčení dědictví – osvobození od daně dědické je nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými v...

Úvodní ustanovení

– tento zákon upravuje daň dědickou, daň darovací a daň z převodu nemovitostí – jedná se o tzv. trojdaň Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu...

DAŇ DĚDICKÁ

Poplatník – poplatníkem je dědic, který nabyl dědictví nebo jeho část ze závěti, ze zákona nebo z obou těchto právních důvodů podle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu, jímž bylo řízení o dědictví skončeno Předmět daně...

Zaokrouhlení

– daň, záloha na daň a sleva na dani se zaokrouhlují na celé koruny nahoru Zdaňovací období – zdaňovacím obdobím je kalendářní rok – u vozidel evidovaných v zahraničí je zdaňovacím obdobím doba začínající...

DAŇ SILNIČNÍ

Právní úprava – zákon č. 16/1993 Sb. – Zákon o dani silniční – zákon č. 190/1998 Sb. – Úplné znění zákona o dani silniční Účel zákona – předmětem zákona je upravit daň silniční, kterou...

Poplatníci daně

– poplatníkem je rovněž: a) zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již držiteli vozidla b) osoba, která užívá vozidlo evidované a...

Základ daně

– základem daně ze stavby je výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období; půdorysem se rozumí průmět obvodového pláště stavby na pozemek Sazby daně – základní sazba...

Úpravy sazby daně

– základní sazby daně za 1 m2 zastavěné plochy se zvyšují o 0,75 Kč za každé další nadzemní podlaží, jestliže zastavěná plocha nadzemního podlaží přesáhne 2/3 zastavěné plochy – u staveb pro podnikatelskou činnost...

Sazba daně

– diferencovaný přístup podle druhů; sazba daně činí ze základu daně u pozemků:a) orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů 0,75 %b) luk a pastvin, hospodářských lesů a rybníků s intenzivním a průmyslovým chovem...