Finance, bankovnictví

Způsob propuštění zboží

2. vázaný oběh a) propuštění zboží do záznamního oběhu – dovážené zboží je v tuzemsku s podmínkou, že bude ve stanovené lhůtě vyvezené zpět do ciziny – obvykle se jedná o zboží k přepracování,...

Celní přestupky

1) porušování předpisů o oběhu zboží s cizinou – nepřihlášení zboží celnici při přechodu celních hranic státu, falešné doklady, nesprávné údaje, zcizení zboží ve vázaném oběhu, neoprávněný vývoz či dovoz zboží 2) krácení cla...

Celní postup při vývozu

– písemný návrh na celní řízení se podává na tiskopise Jednotná celní deklarace pro zboží, které má obchodní charakter – doklad je rozhodnutím o propuštění zboží do oběhu, o výměře cla a dalších daní...

Celní postup při dovozu

– celní řízení se zahajuje podáním Jednotné celní deklarace účastníkem – odbavení může provést pohraniční celnice či vnitrozemská; zboží se kontroluje nejdříve na státní hranici a pak postupuje s dokladem celní průvodka k vnitrozemské...

Poplatník

– poplatníkem je účastník celního řízení – občan nebo organizace, která podala celní prohlášení Vyměření a vymáhání cla – částka cla by měla být vyměřena ihned, clo je splatné do 10 dnů od oznámení...

OSTATNÍ POPLATKY

– např. za vypouštění odpadních vod do vod povrchových, za používání dálnic (Zákon o pozemních komunikacích) , za uložení odpadu (Zákon o odpadech), rozhlas a televize, znečišťování ovzduší CLO A JEHO ÚLOHA VE VEŘEJNÝCH...

MÍSTNÍ POPLATKY

– např. ze psů, ze stupného, za povolení vjezdu s motorovým vozidlem apod. – spravují je obce jako svůj jediný příjem, také o nich rozhodují – jsou jediným ovlivnitelným zdrojem obce – chybí jednotnost...

Některé druhy poplatků

· za lázeňství a rekreační pobyt – kvůli péči o turisty – obec může rozhodnout, že je turistickým místem Þ nikdo to pak nemůže vyvrátit – poplatek vybíra ubytovatel Þ 15 Kč/osoba/1 den –...

Právní úprava

– upraveno z. 568/1992 Sb. Zákon o správních poplatcích – několik novel – některé změnili i sazby: z. 305/1997 Sb od 1.1.1998 novelizují úplné znění zákona z. 151/1997 Sb. od 1.1.1998 z. 20/1996 Sb....