Finance, bankovnictví

Osvobození

· osobní (subjektů) – stát, státní fondy, obce, diplomatická zařízení ap. · věcné (úkony) – st. sociální podpora, změna jména města nebo ulice, pro účely dědického řízení províděné notářem pro d.ř. ap. · specifická...

Poplatková povinost

– pevná částka – zaplatit ihned – ostatní případy – do 3 dnů od rozhodnutí soudu – poplatky do 5000,- kolkem, jinak na účet státního rozpočtu u ČNB – soudy postupují podle Zákona o...

SOUDNÍ POPLATKY

– upraveny v z. 549/1991 Sb. Zákon o soudních poplatcích – několik novel: z. 151,209,227/1997 Sb., poslední novela z. č. 5/1999 Sb. – dále mohou existovat vyhlášky (O povodních – osvobození od poplatků apod.)...

Základní ustanovení

– druhá část zákona specifikuje daň u jednotlivých výrobků, vymezuje u nich plátce, předmět daně, vznik daňové povinnosti, základ daně a sazby daně – třetí část zákona se týká značení některých tabákových výrobků, evidence...

Zdaňovací období a platba

– zdaňovací období je pouze měsíční – do 25 dnů po ukončení zdaňovacího období předkládají plátci daňové přiznání – plátci spotřebních daní, jejichž měsíční daňová povinnost je vyšší než 7 milionů Kč, platí denní...

Zdaňovací období a splatnost daně

– plátce DPH je povinen předložit daňové přiznání v každém zdaňovacím období (bez ohledu na to, zda uskutečnil zdanitelná plnění či ne) – zdaňovací období může být měsíční nebo čtvrtletní podle výše obratu plátce...

Příležitostná autobusová doprava

– DPH platí i zahraniční subjekty, které provozují příležitostnou autobusovou přepravu na našem území – DPH se v tomto případě vypočítá jako součin počtu ujetých kilometrů na našem území a počtu přepravovaných osob (bez...

Plátce DPH

– plátcem DPH se může stát FO nebo O, která uskutečňuje zdanitelná plnění v rámci své podnikatelské činnosti – plátce se registruje u finančního úřadu buď povinně nebo dobrovolně – povinně se musí podnikatel...

Daň se vybírá i z nabytí movitého majetku, který je:

a) darován z ciziny nabyvateli do tuzemska nebo z tuzemska nabyvateli v cizině, anebo b) darován v cizině nebo pořízen v cizině z prostředků darovaných nabyvateli v cizině, byl-li darovaný nebo pořízený movitý majetek...

DAŇ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

Poplatník – poplatníkem daně z převodu nemovitostí je: a) převodce (prodávající); nabyvatel je v tomto případě ručitelem b) nabyvatel (kupující), jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu nebo vyrovnání či vydržením c)...