Finance, bankovnictví

DAŇ ZE STAVEB

Předmět daně – předmětem daně ze staveb jsou stavby na území ČR, na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí nebo kolaudačnímu rozhodnutí podléhající a užívané a nebo podle dříve vydaných obecně závazných právních předpisů dokončené...

Poplatník daně

– poplatníkem daně z pozemků je vlastník pozemku; u pozemků ve vlastnictví ČR, je poplatníkem daně právnická osoba, která s ním má právo hospodaření nebo které bylo zřízeno právo trvalého užívání – nájemce je...

Ostatní poznámky

– jedná se o přímou daň majetkovou, výnos je příjmem do veřejného rozpočtu – promítá se do konstrukce nájemného Þ vliv na tržní cenu Zdaňovací období – zdaňovacím obdobím je kalendářní rok – ke...

Placení daně

– u poplatníků daně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu bežného zdaňovacího období – u ostatních poplatníků daně ve čtyřech...

Rozhodné období

– rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ, je kalendářní měsíc, za který se pojistné platí, pokud není stanoveno jinak – u OSVČ je rozhodným obdobím, z něhož se zjišťuje vyměřovací základ pro...

PŘÍMÉ DANĚ

DANĚ Z PŘÍJMU DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOBviz. Zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb. a učebnice Veřejné Finance (Vl. Pavlásek) DAŇ Z PŘÍJMU PRÁVNICKÝCH OSOBviz. Zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb. a...

Vyměřovací základ

– u zaměstnavatele je vyměřovacím základem úhrn vyměřovacích základy jeho zaměstnanců – vyměřovacím základem OSVČ pro pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti je částka, kterou si určí, ne však méně...

Odvod pojistného za OSVČ

– OSVČ platí pojistné formou záloh na pojistné a doplatku pojistného – platí zálohy na pojistné na účet příslušné zdravotní pojišťovny za celý kalendářní měsíc – záloha je splatná od prvního dne kalendářního měsíce,...

POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Právní úprava – zákon č. 589/1992 Sb. – Úplné znění zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti – zákon č.104/1996 Sb. – Úplné znění po novelách – další novely...

Pojistné

– výše pojistného se stanoví procentní sazbou z vyměřovacího základu zjištěného za rozhodné období Vyměřovací základ – zaměstnance je úhrn zúčtovaných mu organizací nebo malou organizací v souvislosti s výkonem zaměstnání, které zakládá účast...